Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Maasmechelen, het feit, dat wij een andere wijze van betaling zouden bedingen of toestaan, kan geen contractvernieuwing, noch afwijking van de clausule ter bepaling van het rechtsgebied, tengevolge hebben. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting en alle taksen zijn ten laste van de koper. Een andere wijze van betaling wordt niet aanvaard, tenzij hieromtrent schriftelijk werd overeengekomen. Alle inningkosten en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, voortspruitend uit een laattijdige betaling van onze facturen vallen ten laste van de koper. Het niet betalen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, enkel door het verstrijken van de vervaldag, met zich mede brengen: - Het aanrekenen van een intrest op de verschuldigde bedragen van 1,5% per maand te rekenen vanaf de factuurdatum. - Indien na ingebrekestelling de betaling niet binnen de door deze vastgestelde termijn geschiedt zal het bedrag van de factuur met 20% verhoogd worden, met een minimum van  74,25 , ten titel van forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging in de betaling. Dit geding blijft van toepassing, ook wanneer een wissel geaccepteerd werd. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig betaling, van al hetgeen de afnemer hem verschuldigd is, heeft verkregen. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs indien "franco" werd gestipuleerd. De aangerekende verpakkingen en gewaarborgd leeggoed worden aan de waarborgprijs teruggenomen, indien ze ons binnen de vijftien dagen worden teruggezonden, vrachtvrij en in goede staat. Alle klachten, welke ons niet schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen, zullen niet meer ontvankelijk zijn. Voor goederen van bederfelijke aard dienen de reclamaties, gestaafd door de nodige bewijsstukken, uiterlijk 24 uren na ontvangst van deze goederen te worden ingediend. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

CONDITIONS DE VENTE 

Nos factures sont payables à Maasmechelen, nos conditions ou notre acceptation d’autres modes de liquidation n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridictions. Nos factures sont payables au comptant net, sans escompte, toutes taxes à charge des clients. Les autres modes de paiement ne sont acceptables, que s’ils sont convenus par écrit. Tous les frais de perception, dans le sens le plus large, dus à un paiement tardif de cette facture, seront à charge de l’acheteur. Le non-paiement à l’échéance, simplement par l’expiration de l’écchéance et sans mise en demeure entrainera: - La charge d’un intérêt de 1,5% par mois sur les montants dus à partir de la date d’échéance de la facture. - Si, après la mise en demeure, le paiement ne s’effectue pas au terme fixé, le montant de la facture sera majoré de 20%, avec un minimum de  74,25, à titre de dédommagement forfaitaire pour cause de retard dans le paiement. Cette clause reste valable, même en cas d’acceptation d’une traite. Toutes les marchandises livrées par le vendeur restent sa propriété jusqu’au paiement complet de tous les montants dus par l’acheteur. Les marchandises sont expédiées aux risques et périls de l’acheteur même si rendues franco. Les emballages facturés et vidanges cautionnées sont reprises aux prix cautionnés, à condition de nous les retourner en bon état, endé- ans les 15 jours et en franchise de port. Toutes les réclamations qui ne nous parviennent pas endéans les 8 jours, ne seront plus recevables. Pour les marchandises de nature essentiellement périssable, les réclamations pour être admises doivent nous parvenir endéans les 24 heures de la réception, accompagnées de pièces justificatives. En cas de contestation, seules les cours de justrice du ressort de Tongres sont compétent.